Pokud je tato str nka uvedena bez ‡esk‚ diakritiky. (bez h ‡k– a ‡ rek), p©ed ‡ten¡m dal¨¡ch str nek si pros¡m vyberte k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ pes £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


Soutˆ‘

Na t‚to str nce budou od druh‚ho t˜dne semestru zve©ej¤ov ny informace o soutˆ‘i v dovednosti vyu‘it¡ programu MIDE. Soutˆ‘ je ur‡ena (nejen) pro studenty p©edmˆtu CAD pro vf. techniku na FEL €VUT v Praze.
Odpovˆdi na soutˆ‘n¡ ot zky budou p©ij¡m ny prost©ednictv¡m elektronick‚ po¨ty na adrese skvor@fel.cvut.cz.

Soutˆ‘n¡ ot zky

  1. Prv  £loha
  2. Druh  soutˆ‘n¡ £loha
Nejlep¨¡ ©e¨en¡ ot zky nahrazuje jednu z po‡tovou pr ci. Krom toho je v‘dy dotov no drobnou cenou.
LEGUAN

Jak poslat odpovˆƒ na soutˆ‘n¡ ot zku

Odpovˆdi jsou p©ij¡m ny v˜hradnˆ elektronicky na adrese amos317@feld.cvut.cz

Jako t‚ma (Subject) zpr vy je t©eba uv‚st SOUTEZ. Rozhoduj¡c¡ je ‡as doru‡en¡ po¨ty. P©¡jem po¨ty bude automaticky potvrzen.

Vyhl ¨en¡ v˜sledk–

V˜sledky budou vyhl ¨eny na t‚to str nce. Krom toho bude v¡tˆz vyrozumˆn elektronickou po¨tou.
Vym h n¡ v˜hry pr vn¡ cestou je vylou‡eno.
Bavilo by V s vyv¡jet programov‚ vybaven¡ pro n vrh vf. a mikrovlnn˜ch obvod–? M te chuŸ p©ipravit programy pro DOS, Windows, LINUX a ji‘ dnes si tak vklidu pracovat na diplomov‚ pr ci? Kontaktujte Zby¤ka ›kvora
U‘ jste byli na
  • str nce ‡esk‚ radioelektroniky a mikrovln?

    Tato str nka byla od 24. srpna 1998 nav¨t¡vena [Pocitadlo]  kr t.


    Posledn¡ revize textu probˆhla 21. 11. 1998.
    Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem