Tato stránka je uvedena bez çeské diakritiky. (bez háçkľ a çárek). Pokud Vám to nevyhovuje, si vyberte kódování çeĘtiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu diakritiky: PęíliĘ Ĺlučouçkś kľĄ úpłl âábelské ódy.


Konference MULTIMEDIĆLNő RADIOKOMUNIKACE

Konference se koná 19. aĹ 20. ęíjna 2000 v Domł kultury PARAMO, Pardubice.

Poęadatelé

Konference je poęádána ve spolupráci

Popis

Cílem konference je podat ĘirĘí technické veęejnosti souhrnnou informaci o multimédiích v globální telekomunikaçní infrastruktuęe. Multimédia dnes zaçínají rozhodující młrou formulovat poĹadavky na pęenosové soustavy zemské (kabely, rádio, optika) i druĹicové. Konference proto chce seznámit úçastníky se stavem této problematiky v Çeské republice a ve svłtł.

Do programu budou zaęazeny referáty o jednotlivśch multimediálních systémech, o interoperabilitł, o roli multimédií v rozhlase a televizi a o související legislativł.

Odbornś garant:

Ing. Pavel Gregora, Rada ÇR pro rozhlasové a televizní vysílání Praha

Odborná spolupráce:

BC servis Frśdek - Místek
CE Com Czech, Praha
ÇVUT FEL, Praha
Çeskś telekomunikaçní úęad, Praha
Spoleçnost pro radioelektronické inĹenśrství, Praha
TESTCOM, Praha
Ustav radiotechniky a elektroniky AV ÇR, Praha
FEI VUT, Brno

PęedbłĹnś program

çtvrtek 19. ęíjna

Multimediální radiokomunikace - úvod do problematiky
Doc. Ing. Václav ĺalud, CSc., ÇVUT FEL Praha

Globální telekomunikaçní infrastruktura
Doc. Ing. Ivan LaĘka, CSc., CE Com Czech Praha

Role optickśch sítí v nové generaci komunikaçních systémľ
Ing. Anton Kuchár, CSc., URE AV ÇR, Praha

Interoperabilita optickśch a druĹicovśch spojľ
Doc. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Doc. Ing. Miroslav Kasal, CSc., VUT FEI Brno

Asynchronní pęenosovś mód (ATM) - základní informace
Ing. LeoĘ Boháç, ÇVUT FEL Praha

DruĹicové multimediální systémy
Ing. FrantiĘek Ťebek, TESTCOM Praha

Multimediální bezdrátové systémy
Ing. Jan Kramosil, BC servis, Frśdek-Místek


pátek 20. ęíjna

IMT 2000 - Multimediální mobilní komunikace
Doc. Ing. Václav ĺalud, CSc., ÇVUT FEL Praha
Ing. Richard Ryvola, TESTCOM Praha

DVB a multimediální sluĹby
Ing. Vladimír Kameník, TESTCOM Praha

Legislativní problematika v multimédiích
JUDr. Vladimír Kroupa, Praha

Koncepce digitálního vysílání v ÇR
Ing. Pavel Gregora, Rada ÇR pro rozhlasové a televizní vysílání Praha

DalĘí informace o konferenci:

UNIT spol. s r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel., fax: 040/630 30 32
Blanka TomíĘková, Ing. Martina Novotná
Construction.gif
Tato stránka je ve vśstavbł, ...


UĹ jste byli na

  • stránce çeské radioelektroniky a mikrovln?


    Poslední revize textu probłhla 02. 08. 2000.
    Stránka byla vytvoęena ZbyĄkem Ťkvorem