Pokud je tato str nka uvedena bez ‡esk‚ diakritiky. (bez h ‡k– a ‡ rek), pros¡me, abyste si vybrali k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ pes £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


RADIOBOX

Radiobox je elektronick  konference zamˆ©en  na v˜mˆnu informac¡ z oblasti radioelektroniky, mikrovlnn‚ techniky, ant‚n a ¨¡©en¡. Konferenci vytvo©ily spole‡nˆ Spole‡nost pro radioelektronick‚ in‘en˜rstv¡ a MTT/AP/ED Chapter €S. sekce IEEE.
Konference p©in ¨¡ informace o dˆn¡ v oboru na na¨em £zem¡ a v okol¡.

Ochrana

RADIOBOX je uzav©en  konference, do n¡‘ mohou p©¡spˆvky zas¡lat pouze ti, kdo jsou k jeho odbˆru p©ihl ¨eni. D–vodem pro toto opat©en¡ je na¨e snaha uchr nit abonenty p©ed tzv. spammingem (automatick˜m zas¡l n¡m reklamy na tis¡ce adres), kter˜ mnoh‚ jin‚ ‡esk‚ konference su‘uje. Z RADIOBOXU takovou po¨tu dost vat nebudete ...

Pravidla

 • RADIOBOX nen¡ ur‡en pro reklamu v˜robk– a slu‘eb, s vyj¡mkou konferenc¡ a vzdˆl vac¡ch akc¡ v oblasti radioelektroniky.
 • RADIOBOX nen¡ ur‡en pro diskusi o politick˜ch a n bo‘ensk˜ch ot zk ch.
  Chcete-li se p©ihl sit k odbˆru RADIOBOXu, pou‘ijte pros¡m n sleduj¡c¡ formul ©.
  N zevP©ihl ¨en¡Odhl ¨en¡
  RADIOBOX

  Posledn¡ revize textu probˆhla 26. 8. 1998.
  Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem