Pokud je tato stránka uvedena bez çeské diakritiky. (bez háçkľ a çárek), prosíme, abyste si pęed çtením dalĘích stránek vybrali kódování çeĘtiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu: PęíliĘ Ĺlučouçkś pes úpłl âábelské ódy.


Spoleçnost pro radioelektronické inĹenśrství

Kdo jsme:

Co chceme

 • Napomáhat rozvoji radioelektroniky
 • Podporovat kontakty mezi prľmyslem a akademickśmi pracoviĘti
 • UdrĹovat odbornou úroveĄ svśch çlenľ na vysoké úrovni
 • Vytváęet prostęedí pro naplĄování naĘich spoleçnśch zájmľ
 • Informovat o çeské radioelektronice v zahraniçí a napomáhat naĘim çlenľm s navazováním mezinárodních kontaktľ

 • MľĹeme se o informace dłlit i s Vámi, ale jen pokud Vás známe. Chcete nám o sobł dát vłdłt? VyplĄte elektronickś dotazníçek.

  Jak to dłláme

 • Vydáváme çasopis RADIOENGINEERING
 • Poęádáme nebo se podílíme na poęádání konferencí a semináęľ (RADIOELEKTRONIKA, ELEKTROMAGNETICKÉ POLE A BIOLOGICKÉ SYSTÉMY, WORKSHOP CAD&CAE, COMITE). Byli jsme u zaçátku tradiçních akcí a pęipravujeme dalĘí.
 • UdrĹujeme elektronickou konferenci RADIOBOX. Konference pęináĘí informace o dłní v radioelektronice u nás a v blízkém zahraniçí.
 • Spolupracujeme s profesními sdruĹeními v zahraniçí a místními odboçkami mezinárodních organizací (Societe des ingenieurs Belges, Institution of Electrical Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ... )
 • ZpęístupĄujeme svśm çlenľm slevy pęi úçastech na odbornśch akcích (v roce 1997 çinily moĹné slevy úhrnem 490 Kç)
 • Pracujeme efektivnł: administrativní vśdaje (poĘtovné, poplatky bankám apod.) spotęebované naĘimi volenśmi orgány nepęesahují 1% rozpoçtu Spoleçnosti.
 • Kdo Spoleçnost vede?

  Spoleçnost ęídí pęedstavenstvo, volené na jeden rok. V souçasné dobł tuto sluĹbu vykonávají: Pęedseda: Doc. Ing. MiloĘ Mazánek, CSc.
  Místopęedseda: Prof. Ing. Jięí Svaçina, CSc.
  Pokladník:Doc. Ing. Zbynłk Ťkvor, CSc.

  Volby probłhly v bęeznu 1999 a kromł vśĘe uvedeného pęedstavenstva urçily i çleny revizní komise ve sloĹení
  Doc. Ing. Karel Hanousek, CSc. a Prof. Ing. Vladimír Ťebesta, CSc.

  Poęádané akce

  Poęádáme a spolupoęádáme ęadu akcí. Mezi chystané akce s dlouholetou tradicí patęí

  Kde mľĹete získat více informací:

  DalĘí informace , popęípadł pęihláĘku ke çlenství, získáte na adrese
  Spoleçnost pro radioelektronické inĹenśrství
  K317 FEL ÇVUT
  Technická 2
  166 27 Praha 6
  - nejlépe u Doc. Mazánka nebo Doc. Ťkvora. Elektronicky na adresách SKVOR@FELD.CVUT.CZ, MAZANEKM@FELD.CVUT.CZ

  PęihláĘka:

  PęihláĘku ke çlenství mľĹete obdrĹet na adrese Spoleçnosti, nebo si ji mľĹete nahrát zde ve formátu Adobe Acrobat.

  Informace o çinnosti vśboru

  Mimo błĹnou agendu spojenou s poęádáním akcí, vydáváním çasopisu çi spravováním elektronické konference RADIOBOX vśbor
  Stránka kontaktľ a odkazľ (firmy, Ękoly, dodavatelé, ...)  Tato stránka byla od 29. çervence 1998 navĘtívena [Pocitadlo]  krát.


  Tato stránka je (jako vĘechny stránky na internetu :-) ve vśstavbł ...

  Poslední revize textu probłhla 27. 8. 1999.
  Stránka byla vytvoęena ZbyĄkem Ťkvorem