N vrhy obvod–

Navrhujeme vf. a mikrovlnn‚ obvody (zesilova‡e, oscil tory, filtry, diplexery, ...). Pokud si tyto obvody navrhujete nebo chcete navrhovat sami, doporu‡ujeme Va¨¡ pozornosti program MIDE, kter˜ sami ke sv˜m n vrh–m pou‘¡v me a V m nab¡z¡me v cenov˜ch relac¡ch p©imˆ©en˜ch ‡esk˜m n vrh ©–m.

ObraŸte se na n s.

Tato stranka byla od 31. cervence 1998 navstivena [Pocitadlo]  krat.


Posledn¡ revize textu probˆhla 26. 08. 1999.
Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem