Pokud je tato str nka uvedena bez ‡esk‚ diakritiky (bez h ‡k– a ‡ rek), nebo pokud je diakritika zobrazov na chybnˆ, vyberte si k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ pes £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


Pro‡ | Kdo vyd v  | Kam se dostane | Kontakt a dal¨¡ informace | U‘ jste n m psali

Czech Microwaves in the New Millenium

P©ipravujeme vyd n¡ publikace o ‡eck˜ch mikrovln ch. Publikace bude distribuov na do cel‚ho svˆta pros©ednictv¡m IEEE a IEE.


Publikace m  za £kol:

S jej¡m vyd n¡m po‡¡t me v lednu 2001. P©edpokl d me, ‘e kromˆ prezentac¡ jednotliv˜ch pracovi¨Ÿ bude publikace obsahovat £vodn¡ p©ehledov‚ refer ty o historii a sou‡asnosti oboru.

Pro‡ ji vyd v me pr vˆ my:

Jak a kam bude distribuov na:

Kde lze z¡skat dal¨¡ informace:

Uv¡t me i Va¨e n vrhy na zlep¨en¡ publikace, kterou p©ipravujeme.

U‘ jste n m psali

a my m me z Va¨eho z jmu radost. Do konce mˆs¡ce listopadu budeme mapovat z jemce. To n m umo‘n¡ podat za‡ tkem prosince 1998 nov‚ informace tak, aby bylo v p©¡padˆ z jmu mo‘no £‡ast v t‚to publikaci zaplatit je¨tˆ letos. Cena takov‚ £‡asti bude vykalkulov na podle z jmu - douf me, ‘e dostate‡n˜ po‡et prezentovan˜ch firem umo‘n¡ n¡zkou cenu, pokud mo‘no do 3000 K‡ za z kladn¡ prezentaci v rozsahu jedn‚ strany.
U‘ jste byli na
  • str nce ‡esk‚ radioelektroniky a mikrovln?

    Tato str nka byla od 11. z ©¡ 1998 nav¨t¡vena [Pocitadlo]  kr t.


    Posledn¡ revize textu probˆhla 20. 04. 2000.
    Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem