English version of this page
Pokud je tato str nka je uvedena bez ‡esk‚ diakritiky. (bez h ‡k– a ‡ rek), pros¡me, abyste si p©ed ‡ten¡m dal¨¡ch str nek vybrali k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

in English | ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu diakritiky: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ k–¤ £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


N rodn¡ organizace spole‡nosti IEEE pro MTT/AP/ED

(Mikrovlnnou techniku, ant‚ny a ¨¡©en¡ a elektronick‚ prvky)
Odborn  skupina €eskoslovensk‚ sekce IEEE pro MTT/AP/ED MTT/AP/ED Joint Chapter of the Czechoslovakia Section IEEE je odbornou skupinou pro problematiku mikrovlnn‚ techniky, ant‚n a ¨¡©en¡ a elektronick‚ prvky.

Kdo jsme

Jsme elektrotechni‡t¡ in‘en˜©i, pracuj¡c¡ v udeden˜ch oborech.

Co chceme

Chceme

Jak to dˆl me


M–‘eme se o informace dˆlit i s V mi, ale jen pokud V s zn me. Chcete n m o sobˆ d t vˆdˆt? Vypl¤te elektronick˜ dotazn¡‡ek.

P©edsedov‚ a v˜bor

Sou‡asn˜m p©edsedou je Doc. Dr. Ing. Zbynˆk Raida.(VUT Brno)
€leny v˜boru jsou P©edchoz¡mi p©edsedy od zalo‘en¡ Chapter byli:

Po© dan‚ akce


Str nka kontakt– a odkaz– (firmy, ¨koly, dodavatel‚, ...)

Tato str nka byla od 22. ‡ervence 1998 nav¨t¡vena [Pocitadlo]  kr t.


Tato str nka je (jako v¨echny str nky na internetu :-) ve v˜stavbˆ ...

Posledn¡ revize textu probˆhla 7. 07. 2001.
Str nka byla vytvo©ena a je udr‘ov na Zby¤kem ›kvorem