Simulátory lineárních obvodľ MIDE®

Pľvod | Jazyk | Ovládání | Dokumentace | Demo | Ceník | Pęíklad | Diskusní fórum

Urçení

MIDE slouĹí k návrhu, analśze a optimalizaci vysokofrekvençních a mikrovlnnśch obvodľ. Je urçeno pro poçítaçe standardu IBM PC. Program je nenároçnś na hardware. Je urçen pro operaçní systém MS-DOS, pracuje vĘak i pod MS Windows 3.x, Windows 95 a Windows NT.

Verze 3.5, která je v souçasné dobł v distribuci, není urçena pro procesory INTEL PENTIUM II a Celeron. Verze MIDE 3.6 (budou distribuovány od února 1999) budou pracovat i na tłchto procesorech. Legální uĹivatelé MIDE mají moĹnost získat tuto novou verzi za zvśhodnłnśch podmínek. Rezidentní program, kterś umoĹĄuje práci starĘích verzí i na nejnovłjĘích rychlśch procesorech bez zásahu do programu a nutnosti koupł aktualizované verze, lze získat zde.

Program umoĹĄuje rovnłĹ tolerançní analśzu navrhovanśch zapojení. Śprava hodnot souçástek çi rozmłrľ vedení tak, aby obvod bylo moĹné nejen teoreticky navrhnout, ale i prakticky vyrábłt, by młla patęit mezi základní postupy pęi návrhu obvodľ, a program MIDE ji umoĹĄuje.

Pľvod

Simulátory obvodľ MIDE jsou ryze çeskśm produktem.

Jazyk

Nápovłda a nabídky programu jsou psány v angliçtinł. Je tomu tak proto, Ĺe MIDE je prostęednictvím firmy FEEDBACK Instruments Limited prodáván v zahraniçí. Zájemci z ÇR a SR si mohou program objednat pouze u autora. Obrázek knihy

Návod k pouĹití

K programu je standardnł dodávána dokumentace v angliçtinł.

Dokumentaci v çeĘtinł je souçástí skripta ÇVUT CAD pro vf. techniku . Toto skriptum obdrĹí vĘichni, kdo si zakoupí verzi za plnou cenu.

Dodatky k tomuto návodu, jakoĹ i errata naleznete rovnłĹ na www.

Ovládání

MIDE má jednoduché, uĹivatelsky pęívłtivé rozhraní. K dispozici je nápovłda a kontextová nápovłda.

Nápovłda obsahuje vzorové pęíklady pouĹití, podle nichĹ je moĹno ęeĘit vlastné pęíklady.

Kdo je pouĹívá?

Programové balíky pro návrh vf. obvodľ MIDE dosud pracuji asi v jedné stovce instalací na nłkolika kontinentech. V Çeské republice je vyuĹívají napę. Armáda ÇR, Policie ÇR, ÇESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S., TESLA a.s., TESLA TV a.s., ALCOMA, sro., MIKROTEK, sro., SATTURN HoleĘov a dalĘí.

Lze získat demoverzi?

Demoverzi lze získat buâto poĘtou na 31/2" disketł, nebo prostęednictvím sítł internet. Demoverzi obdrĹíte automaticky a zdarma, pokud zaĘlete elektronickou poĘtou zprávu na adresu
AMOS317@FELD.CVUT.CZ
Jako pęedmłt (Subject) zprávy je nutno uvést POSLI MIDE DEMO.
V letních młsících a zkouĘkovém období zimního semestru pracuje server AMOS jen obças.
Demoverzi mľĹete také získat pęímo v samorozbalovacím archívu
prostęednictvím www.

Diskusní fórum o MIDE

UĹivatelé MIDE mohou své zkuĘenosti s jeho pouĹitím sdílet prostęednictvím elektronické konference na adrese mide@pandora.cz. Do konference se mľĹete pohodlnł pęihlásit prostęednictvím www formuláęe:
adresa konferencePęihláĘeníOdhláĘení
MIDE

Jak objednat
Návrh obvodľ na zakázku


Pokud máte dost çasu a trpłlivosti, poçkejte si, aĹ se objeví obrázek...

[Ukazka]

Máte-li dalĘí dotazy, zeptejte se e-mailem, nebo


Tato stránka byla od 7. srpna 1998 navĘtívena [Pocitadlo]  krát. Poslední revize textu probłhla 19. 01. 2000.
Stránka byla vytvoęena ZbyĄkem Ťkvorem -- Zbynłk Ťkvor
Livornská 425
109 00 Praha 10
Çeská republika