MIDE<SUP>®</SUP>

V¡t me V s na domovsk‚ str nce MIDE. Tato str nka je vˆnov na p©edev¨¡m produkt–m a slu‘b m, chr nˆn˜m ochrannou zn mkou MIDE. Pokud pracujete v oboru vysokofrekven‡n¡ a mikrovlnn‚ techniky, mohli bychom V m b˜t prospˆ¨n¡.
Tato titulni str nka je ‡iteln  v¨emi prohl¡‘eci WWW. Pokud nem–‘ete nˆkterou dal¨¡ ze souvisej¡c¡ch str nek ‡¡st, r di V m poskytneme informace na adrese

    Zbynˆk ›kvor
Livornsk  425
109 00 Praha 15

          Poslat informaci pomoc¡ formul ©e
Tudy na osobn¡ str nku Z. ›kvora

English digest of this page


Tato str nka je uvedena bez ‡esk‚ diakritiky. (bez h ‡k– a ‡ rek). Pros¡m, p©ed ‡ten¡m dal¨¡ch str nek si vyberte k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu diakritiky: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ k–¤ £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


Vyberte si, pros¡m, z n sleduj¡c¡ch t‚mat

U‘ jste byli na

  • str nce ‡esk‚ radioelektroniky a mikrovln?

    Zanechat vzkaz v knize hostu Guestbook by GuestWorld Prohl‚dnout si knihu host–

    Tato str nka byla od 17. ‡ervence 1998 nav¨t¡vena [Pocitadlo CAD MIDE]  kr t.


    Posledn¡ revize textu probˆhla 01. 08. 2000.
    Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem