MIDE®

Elektromagnetick‚ vlny jsou pou‘¡v ny k ©adˆ £‡el–. Bez mobiln¡ch telefonie, rozhlasov‚ho a televizn¡ho vys¡l n¡, satelitn¡ch p©ij¡ma‡– a dal¨¡ch vymo‘enost¡ techniky bychom si dnes jen tˆ‘ko dok zali p©edstavit modern¡ spole‡nost.

Elektromagnetick‚ pole m  i sv  rizika. P©i jeho pou‘it¡ je t©ena dodr‘ovat z konn‚ normy a p©edpisy. S touto problematikou V m m–‘eme pomoci, a to nejen zpracov n¡m konkr‚tn¡ studie ‡i podkladu pro ©¡zen¡ p©ed zah jen¡m stavby ‡i mont ‘e, ale i poskytnut¡m specializovan‚ho programov‚ho vybaven¡.

U‘ jste byli na

  • str nce ‡esk‚ radioelektroniky a mikrovln?

    Tato str nka byla od 7. srpna 1998 nav¨t¡vena [Pocitadlo]  kr t.


    Posledn¡ revize textu probˆhla 1. 9. 1999.
    Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem