Jak a za kolik objednat MIDE®

Informace o programech MIDE

.
Mide je mo‘no objednat p¡semnˆ na adrese nebo na telefonu
Zbynˆk ›kvor
Livornsk  425
109 00 Praha 10
€esk  republika
0603 251171

Pokud z rove¤ s MIDE objedn v te i instalaci nebo za¨kolen¡, pros¡me uv‚st kontaktn¡ adresu (telefon, e-mail) na osobu, s n¡‘ lze dohodnout podrobnosti.

V n sleduj¡c¡ tabulce naleznete £daje pot©ebn‚ pro objedn n¡ jednotliv˜ch produkt–.

Pln‚ ceny
Po©. Objednac¡ k¢d Popis Cena (bez DPH)
1 MIDEDEM Demoverze Po internetu zdarma
2 MIDEKLAS Pln  verze MIDE. 21000 K‡
3 MIDEPLUS Pln  verze MIDE ve chr nˆn‚m re‘imu. Umo‘¤uje zpracov n¡ velk˜ch obvod–. 26000 K‡
4 MIDERF MIDE RF. Proti pln‚ verzi MIDE neobsahuje nˆkter‚ diskontinuity mikrovlnn˜ch veden¡.

Vhodn‚ pro pr ci pod 1 GHz - nap©. n vrh obvod– pro televizn¡ kabelov‚ rozvody.

18200 K‡
5 MIDERFPL MIDE RF, ve chr nˆn‚m re‘imu. Umo‘¤uje zpracov n¡ velk˜ch obvod–. 23000 K‡
6 MIDEUPG Aktualizace (upgrade) libovoln‚ verze Do jednoho roku od zakoupen¡ zdarma.

Pozdˆji 4800 K‡.

7 MIDEHWK Dal¨¡ instalace (HW kl¡‡) 7000 K‡
8 MIDEINS Instalace na pracovi¨ti odbˆratele spojen  s dvouhodinov˜m za¨kolen¡m obsluhy. 2000 K‡
8 MIDECZO MIDE dodan‚ bez anglick‚ dokumentace, pouze se skriptem "CAD pro vf. techniku". sleva
1000 K‡

Slevy pro v˜ukov‚ pou‘it¡
Po©. Objednac¡ k¢d Popis Cena (bez DPH)
1 MIDEDEM Demoverze Pro studenty zdarma na p©inesenou disketu
2 MIDEEDU Pln  verze MIDE. 5600 K‡.
3 MIDEUPGE Aktualizace (upgrade) libovoln‚ verze Do pˆti let od zakoupen¡ zdarma.

Pozdˆji 2000 K‡.

4 MIDEHWKE Dal¨¡ instalace (HW kl¡‡) 1900 K‡

Pot©ebujete navrhnout jen nˆkolik m lo obvod–, nechcete se u‡it nov˜ program .... Nechte si obvod navrhnout od n s!

. Nebudetete muset kupovat program, a p©esto z¡sk te v˜sledky ...


M te-li dal¨¡ dotazy, zeptejte se e-mailem: emailPosledn¡ revize textu probˆhla 8. 07. 2000.
Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem -- Zbynˆk ›kvor
Livornsk  425
109 00 Praha 10
€esk  republika