English version of this page.          P©ihl ¨ka ve form tu PDF ke sta‘en¡ zde.

WORKSHOP CAD&CAE'2000

Pro po‡¡ta‡em podporovan˜ n vrh a v˜uku, vysokofrekven‡n¡ a mikrovlnnou techniku, ant‚ny a ¨¡©en¡ elektromagnetick˜ch vln, optick‚ komunikace a souvisej¡c¡ problematiku teorie obvod– a teorie elektromagnetick‚ho pole.
Tato str nka je uvedena bez ‡esk‚ diakritiky. (bez h ‡k– a ‡ rek). Pokud V m to nevyhovuje, vyberte si k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ pes £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


Workshop m  ji‘ sedmiletou tradici. V roce 2000 se bude konat dne
30. listopadu na FEL €VUT v Praze .

Po©adatel‚

akce je po© d na ve spolupr ci Odborn˜m garantem je Doc. Ing. Karel Novotn˜, CSc. Dal¨¡ informace lze z¡skat na adrese
WORKSHOP CAD&CAE '2000
Katedra elektromagnetick‚ho pole
FEL €VUT
Technick  2
166 27 Praha 6
€esk  republika

pop©¡padˆ e-mailem u pan¡ Jany ›¡chov‚
—‡astnick˜ poplatek (v‡etnˆ sborn¡ku pro v‡as p©ihl ¨en‚) ‡in¡ 100 K‡. €lenov‚ po© daj¡c¡ch organizac¡ vlo‘n‚ neplat¡. Studenti a doktorandi se mohou z£‡astnit zdarma (a dostanou i sborn¡k, pokud se v‡as p©ihl s¡).

Term¡ny:

P©ihl ¨ky aktivn¡ch £‡astn¡k–      ......   do 31. 10. 2000
Ozn men¡ autor–m o p©ijet¡ p©¡spˆvk–   ......   do 10. 11. 2000
P©ihl ¨ky ostatn¡ch £‡astn¡k–      ......   do 20. 11. 2000
Kon n¡ workshopu             ......     30. 11. 2000 od 10.00

Zp–sob presentace:

Jako ji‘ tradi‡nˆ, bude presentace p©¡spˆvk– prob¡hat ve dvou f z¡ch. Nejprve bude m¡t ka‘d˜ aktivn¡ £‡astn¡k pˆt minut na to, aby v¨echny p©¡tomn‚ stru‡nˆ sezn mil se z kladn¡mi my¨lenkami sv‚ho p©¡spˆvku (za pomoci zpˆtn‚ho projektoru). Po p©est vce pak bude m¡t dvakr t patn ct minut na prezentaci spojenou s diskus¡ p©¡mo u po‡¡ta‡e.

P©¡prava p©ihl ¨ky a publikace

P©ihl ¨ku je t©eba zaslat spole‡nˆ s p©¡spˆvkem do sborn¡ku v "camera ready" formˆ. P©¡spˆvky maj¡ b˜t kvalitnˆ vyti¨tˆny na listech form tu A4, s okraji 20 mm dole a po stran ch a 30 mm naho©e. P©¡spˆvky budou zmen¨eny na form t A5, pamatujte na to p©i volbˆ velikosti font– a vyobrazen¡. Maxim ln¡ rozsah p©¡spˆvku je 4 strany. P©¡spˆvky mohou b˜t naps ny anglicky, ‡esky nebo slovensky. Pokud je text p©¡spˆvku naps n v jazyce jin‚m ne‘ anglick‚m, mus¡ b˜t uveden abstrakt v angli‡tinˆ.

U‘ jste byli na

 • str nce ‡esk‚ radioelektroniky a mikrovln?

  Tato str nka byla od 31. ‡ervence 1998 nav¨t¡vena [Pocitadlo  kr t.


  Posledn¡ revize textu probˆhla 20. 10. 2000.
  Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem